Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de Sneeuw. 395

menfchelijkheid van dit eerfte en befte aller boeken te letten, zonder zig open te zetten voor 't onderwijs des Bijbels, zonder gebed om den Geest, en kan zulk een lezen vrugt

hebben ? In eeuwigheid niet T. leest vrij

dagen en nagten, weeken en maanden, gij zult miffchien den Bijbel woordelijk kunnen opzeggen , maar niets van deszelfs licht, en kragt gevoelen. Kon ik dit treffend genoeg zeggcnl kon ik u fmaak voor uwen Bijbel geven ! o! mogt daartoe ook mijne leerrede over de Sneeuw dienen! God! dan had ik Joons genoeg.

Als wij de Sneeuw zien, kunnen wij ook aan de reiniging onzer zonden, aan de heiligheid des levens denken. Aan de reiniging

der zonden. David dagt er aan T. toen hij zijne boetvaardige gevoelens uitdrukte in dien fchoonen Pfalm, die ons zoo veel van Davids diepen val, maar ook zoo veel van zijne diepe verootmoediging leert kennen , als hij bidt. Ontzondig mij, en ik zal j'rein zijn, wasch mij en ik zal witter dan Sneeuw zijn (f.) O ! dat wij aan David geleken , niet in zijne zware overtredingen, maar in zijn fchoon berouw, in zijn hartelijk, vertrouwelijk toevlugt nemen tot Gods ontfermingen. Is er iemand hier, die zig

beCt) Pf. LI: 9,

Sluiten