Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

laars befasten alleen, of het gefchreevene in dit opzicht, doelmaatig is.

burgerh. Dan behoeft zulk een andwoord niet geleerd te zijn?

leergr, ö Neen: het zou dan juist niet te pas komen; maar het moet duidelijk en overtuigende zijn voor u, en uws gelijken. Kom aan, Buurman, beproef uwe kragten eens.

burgerh. Neen: fchoenmaaker hou u bij uw leest. Dat is uwe zaak beter dan de mijne.

l te is r g r. ïk zal 'er misfchien eens mede aanvangen — Zeg mij,wat dunkt u, dat daar zo al in moest komen?

burgerh. Gij hebt mijne mecning daartoe niet nodig; doch als ik het zeggen mag, dan moest gij de vraag der Maatfchappij in vier Hoofddeelen beandwoorden.

leergr. Zo begrijp ik het ook, namelijk?

burgerh. Vooreerst : wat is waare Volksverlichting?

ten aden: Van hoe veel belang is zij tot het vormen der Volkszeden ?

ten sden: Welke zijn de algemeene, hier te lande in het bijzonder, werkende oorzaaken , dat zij geen meer opgang maake ?

En ten 4den: Van welke middelen zou men, in dit geval, den meesten dienst kunnen verwachten ?

Dit

Sluiten