Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 14 )

a) In de eerfte plaats - eene zogenaamde Taalgeleerde opvoeding, als zijnde iets, 't geen in mijne oogen, voor het volk onnodig is — Immers. b

Om Schriften in vreemde, 't zij leevende, t zij doode, tó js voor h »

onzer Landgenooten , bijzonder thans geheel overtollig, daar men, zedert eenigéntiid overvloedig gezorgd heeft voor een'ruim ge' tal van nuttige volksboeken, die zelfbij den weetg.eriglten aan zijnen graagen lust vo doening kunnen geeven.

Het reizen (hoe nuttig op zich zelf, voor menlchen van hooger aanleg; kan men ook in geenen deele van het volk, in 't algemeen verwachten. En «"fctmeen,

In vreemde taaien te fprecken binnen de lenzen des Vaderlands, dit voorwaar kan leene aanprijzing verdienen, fchoon de zogenalmde groote waereld zich daar van menigmaal beuient.ais of men zich fchaamde een Bataaf te zijn. Zo dat de zucht, die onder mijne medeburgers zeer algemeen wordt, om de kinders vroegtijdig de een of andere taal te laaten leeren, eer zij rog hunne moedertaal verftaan, (fchoon.misfchien, door de bijzondere tijdsomftandigheden niet geheel afre keuren) over het geheel meer lchadtlijk'dan nuttig is. Want als men onze Bur-reri-ued jn plaats van wat gebroken Fransen het Neerduitsch grondig liet leeren, en haar bekend maakte met andere nuttige weten'chanpen die voor elke fexe pasfen, dit ware,in der daad, ccn veel beter werk gedaan De zeelieden alleen zouden bij de kennis

van

Sluiten