Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 32 )

ncn van een zwak doorzicht cn eenzijdig verfijnd , door eenige Volksverlichters, — die niets anders leeren dan dit — in een verkeerden waan gebragt , zo zeer bekommerd zijn voer de verlichting van het gros des volks, en liever wenfehen, dat dit fteeds in zijne gewoo31e onkunde mag berusten. Zo het ook alleen bij dit ftuk zoude blijven — gewis, ik ftemde gaarne mede in deezen wensch. Doch als deel van het geheel befchouwd en verbonden met het overige — moet ik vrijmoedig betuigen , dat deeze kennis van rechten, in mijne oogen, zo noodzaakelijk is, dat een verlichte ftaat ondenkbaar is, waar zij ontbreekt. Laat het volk eerst bekend zijn met zijne pligten, met zich zeiven — met god en met reine Godsvereeiing — en de kennis van zijne rechten heeft geen gevaar ; ja het moet ze kennen , indien ooit waare — algemeene verlichting veld zal winnen. — Want een land van flaaven , waar de natuurlijke grondbeginzels van menfchen waarde en burgerlijke vrijheid onderdrukt zijn , moge gewenscht en geacht worden van hun, die geen moed en geen deugd genoeg hebben , om vrije menfchen te regeeren en met hun te leeven: de waare wijze , die zelf verlicht is , zal het erkennen , dat het alleen ecre en vreugde is in eenen Staat te leeven en naar den eisch te regeeren, waar ieder zijne waarde kent; waar alleen de wetten beftemmen ; waar niemand afhangt van de willekeur zijner medeburgers; en waar elk gebjk ftaat met zijne overige landgenooten. Deeze kennis der rechten, echter, zal het volk aanfpraak hebben op waare vcrlich-

Sluiten