Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3<S )

het huis der verlichting te kunnen komen; doch, niet te min, zal het bij elk duidelijk zijn, dat deeze brug onmisbaar is, zal het volk ooit in ftaat weezen het huis zelf te betrekken. Wil men derhalven het oogmerk — zo moet men ook de middelen willen, of men zou zich zeiven tegenfpreeken. Zo lang dus eene Natie nog in het gemeene leeven anders fpreekt dan in de volksfchrifen' en openlijke redevoeringen, zo lang kan men zeggen,noch hoopen , dat zij verlicht is.

Doch deeze regelmaatige kennis der Moedertaal, zal zij aan het vereischte geheel voldoen, moet ook, gelijk de andere Hukken,op vaste gronden fteunen, en (als ik het zo zeggen mag) naar eene volks - gramatica geleerd worden. Dank zij deswegen der Maatfchappije: T*t Nut van ,t Algemeen, dat zij door eene Prijsvraag en bekroond andwoord gezorgd heeft, om deeze zo noodige kennis voor het volk verkrijgbaar te maakèn.

AGTSTE STUK.

Eindelijk moet ik nog gewaagen, als van een ftuk der waare volksverlichting, dat niet gemist kan worden, van deeze kundigheden, die, fchoon algemeen , nochtans duidelijk behooren te zijn onder het gros des volks — namelijk: betreffende — ,, de Natuur en „ haare wetten; — de natuurlijke en ftaat„ kundige historie — de aardrijkskundige en „ commerciëele gefteldheid des Vaderlands; „ en eindelijk, ten opzichte van die midde„ len, welke gefchikt zijn — meer tot be-

M waa*

Sluiten