Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44 )

volk Caan de zijde van het harO geene andere

oefening heeft d n in zede oosheidTfteedmeer en meer zedelijk onhci) zal aangericht worden, naar maate de menfchen, over het geheel meer verfijnd en in cultuur des verrftands hooger geklommen zijn. _ Doch b alles bewust niets tegen mijne Helling, maar het bHilïn onHrtlJdlgen beöordcelaar overtuigend binken - dat een Staat met zedeloos zijn kan, indien , vooreerst: deeze cultuur (of befchaavmg)des verrtands beandwoordt aan E S eichte eener waare volksverlichting, zo als dezelve , naar mijne bepaaling en ontwikkeling, algemeen moest weezen. En indien, ten Jeden: deeze noodwendige voorwaarde daarbü vervu d werd; dat deeze kundigheden het volk van de eerfte jeugd af aan - onder het oog gebragt wierden. Voorbeelden (uit de ge fchiedenis der menschheid) hier ten bewijze aan te voeren, ten opzichte van geheele Staaten, is helaas! nog niet mogelijk, daar, .zo veel ik w.eet) nog geene Natie te zamengelcefd heeft, waarbij, ook maar ten deele deeze verlichting is aan te treffen. En voorbedden van enkelde perfoonen kan zich ieder voor den geest brengen, terwijl zij, te gelijk, hier eigenlijk met te pas komen, om dat zij ~ van het bijzondere tot het algemeene flegts bejuitende - geen volle kragt van bewijs hebben. — Doch de natuur der zadce is alleen genoegzaam, om de waarheid mijner Helling te betoogen.en het bewijs te voldingen voor den onbevooröordedden leezer Denken wij onseenen Staat (en~ik hoop, dat

nie-

Sluiten