Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 47 )

Teine menfchen - liefde onderdrukt, en de verheevene Leere van jesus misvormd tot een zamendel van menfchelijke pracu,ken en (laatkundige fchelT-erijen, urn het volk te houden m de harde ketenen van bi geloof en onweetenbeid. Tantum R elligio potuit fuadere malorum, zegt een Dichter, dat is, zo veel onheils heeft de Godsdienst kunnen te weeg brengen. Hij moest gezegd hebben: „ zo veel jammeren heett bnats„ hst en Priesterbedrog kunnen^bewerken — „ onder fchijn van Godsdienst."

Zij mogen dan vallen de gouden kalven, waarvoor het misleidde menschdom zo lang heeft neergeknield! zij mogen vallen de Afgoden, door de boosheid opgericht — en door het volk geëerbiedigd! zij mogen wegimelten die beelden van fneeuw — voor de zunne der verlichting, welke men in het land'der duisternis als eeuwige (landaarden befchouwde! — Waare Godsvereering en daardoor bevorderde goede zeden zullen niets verliezen — alles winnen. Zelf het ongeloof, dat nu zo veel veld wint, dat zo menigmaal alle Religie, als Staatkunde en bedrog, veracht, zal verdommen, als de reine geest des Christerdoms — de kennis en vereering van het Hoogde weezen in geest en'waarheid — weder uit de pu:nhoopen van menfchen-dellingen ten voorichijn komt, en zich verheft op de eeuwige grondzuilen der Reden en der, haar gelijke, Christeliike Openbaaring; ja, der Reden gelijke Openbaaring — zeg ik die door oen glans der goddelijke waarheid de voortbrengzelen des eigenen nadenkens bevestigt en verlicht, en alzo alle menfchen — van den wijsgeer

tot

Sluiten