Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 63 )

weezen. Naauw is de eerfte drift bevredigd, of 'er is een ijdel over, welk onvervuld blijft. Liefde, trouw, dienstvaardigheid zijn woorden zonder zin. In de eerfte uuren der vrouwelijke zwangerheid is men reeds verleegen; en hoe is het gefield, wanneer 'er een kind gehoor ren wordt? Ligchaams-opvoeding en zedelijke behandeling der panden, wie is daarmede bekend? 01 die anders (zo zij meenen) verlichte menfchen , die oyer ftaatkunde , vrijheid en Godsdienst zo veel weeten te fpreeken , die als wijsgeeren, als leeraaren en wetgeevers optreden , om door fchriften en redevoeringen het volk te verlichten, zijn hier menigmaal blinder dan het vee, terwijl bij het gros der menfchen deeze blindheid zo algemeen is , dat duizenden van redelijke weezens, die nuttige ftaatsburgers konden worden, reeds bij het ontwaaken fier ven, of, indien zij blijven leeven , aan ziel en ligchaam verdorven worden (*). Het overige huisgezin, aan welke mishandeling , aan welke zedelooosheid is het zelve niet blootsefteld, door het gebrek aan die kennis, welke 'er vereischt wordt om de dienstboden , wie zij ook zijn , op eene waardige wijze te bejeegenen, en op. te leiden tot hunne zedelijke belangen !

Hieruit blikt het, hoe onberekenbaar weldaadig het zijn zou, voor de algemeene zede-

lijk-

(+") De Maatfchappij: Tot Nut van 't Algemeen, heeft eene waare behoefte des volks vervuld, door het uitgeeven van haar werk , over de behandeling der kinders in de twee eerfte leevensjaaren. Mogt het \eel geleezen en — behartigd worden!

Sluiten