Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7o )

landen zijn zij, ten deele, dezelfde, ten deele, verfcheiden. Doch ik zal mij a'iec r^.aar den ei ch der Maatfchappij) tot mijn Vaderland b<-paaien , en flegts gewaagen. van le -

nierr, "] l'e/Y)0? vallende ~ ^ algemeenfte en fchadehjkfte. Ik zalditdoen met alledevrijmoedigheid, welke d eze geheele verhandeling bezielt, doch met geen ander gevoel dan

— van warme 1 efde voor de waarin id. PerzoonIijke beleedigmg — zal dus nimmer uit mijn pen , veel minder uit mijn hart komen. Zijn'er echter hier en daar, die zich getroffen voélen,

— dat de fchoen aan'trekke, dien zij past 1 Ik weetniet 0f dit gefchrift de goedkeuring'der beoordeelaren zal wegdragen en ooit het licht zal zien; maar dit weet ik, dat het mij nimmer zal berouwen dezelve gefchreeven te nebben, zdf niet als ik na ierhand inzie, dat ik dwaalde; want nu fchrijf ik naar mijne overtuuung, en dit is mij genoeg. Moge het dan hooien, ieder dien het aangaat! moge het befchaamen die waanwijze mannen, welke, met het gezach der ingebeelde onfeilbaarheid, hunne onkels uitbazuinen! Ik zal de oorzaaken opgeeven, die het heil der verlichting verhin leien, met de oprechte verzekering, dat k op niemand in het bijzonder her oog heb, fchoon hij fchuldig moze zijn aan deeze hindeinisfen. &

De volgende ver zijn de algemeene, den lande der Hataaven bijzonder eigene, oorzaaken vm verhinderde Volksverlichting. I. Het gebrekkig onderwijs in de Schooien. 11. liet gebrekkig onderwijs in de Religie.

UI. De

Sluiten