Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Si )

of fpeelfter zelve van zulk eenen aart, dat hetzelve veele aanleiding geef , om, met betrekking tot de zamen'eving der wederzfdfche kunne jiiet zo ftreng te" zijn, als Je Christelijke zedekunde vordert. 1 n hier door kunnen zodanige lieden , welker levensgedrag den besten naam niet h:eft, al fpeelen zi< zeer goede ftukken, d"or hun voorbeeld en gedrag niet wel ten voorbedde ftrekken om de goede zeden door hunne kunsioeffeningen te bevorderen.

Doch laaten wij zien, wat eigenlijk op het Tooneel, in 't algemeen , vertoond worde. Ik zal mij alleen tot dat geene bepaalen , waar de Moedertaal des lands gefproken wordt, als zijnde dit het eenigfte dat voor het volk gezegd kan worden te pasfen.

De Ballcts — wie kan ze zien, en daarbij denken, dat hij in een fchool der zeden is, zonder te treuren over de fchadelijke indrukfels , die dezelve kunnen maakcn op het hart der aanfchouwers, daar zii_ al het goede weder uitwisfchen, dat misfchien anders nog te weeg gebragt ware? Wie kan ze zien, zonder te treuren over de diepge•zonkenheid van zommige caracters, die clan hunne toejuiching met de zichtbaarfle teekenen te kennen geeven, wanneer alles, wat eerbaar, kuisch^ en oirbaar is, met voeten getreden wordt?

De Klucht- en Blijfpelen , die in het algemeen voorheen ten Vaderlandfchen Tooneele gevoerd werden, hadden voorwaar geen inhoud, om zedelijk nut ^e bevorderen. Zelf dezulken, wier geest niet ondoelmatig was, om al F- fpot-

Sluiten