Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 109 )

„ Christenen voor het volk meer gefchikt „ en naar deszelfs vatbaarheid ingericht „ wierd."

Ik voorzie en gevoel, dat dit insgelijks groote zwaarigheid zal hebben. Ik gevoel dat mijne voorflagen geene algemeene goedkeuring en aanwending zullen vinden — nochbij het volk — noch bij de Leeraars; om dat beiden reeds te lang den ouden weg betreeden hebben, dien men in ons Vaderland niet gaarne verlaat. Doch misfchien zal het niet geheel vruchtloos zijn — en zo maar hier en daar dit middel werkzaam is — zal j het vruchten voortbrengen, die in 't vervolg van tijd heilzaam zijn.

* Schoon het onderwijs voor toekomende Volksleeraars op de Hoogefchoolen, in mijne oogen, wel inzonderheid zich moet uitftrekken tot de eigenlijke Theologie, en tot de geleerde wetenfchappen daaraan verknogt, fchoon zulks in onze dagen niet mag verwaarloosd worden, moest echter het groote voorwerp der Hoogleeraaren zijn, hunne Studenten de gewichtige kunst te leeren, zo wel van den eigenlijken Preek- of Leer-trant, als der openlijke voordragt, om voor het verftand en hart beide der toehoorders zo te fpreeken, dat meer geoefenden voldaan , en eenvouwigen gefticht konden worden.

** Gewichtig was het, zo de ftudeerenden recht duidelijk bekend wierden met het eigenlijk oogmerk hunner bedieninge, —

niet

Sluiten