Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 113 )

De verbetering der Nationaals Tooneelen1.

Dat de invloed van deeze op de volkszeden zeer groot is, behoeft geen bewijs; enhet is heinas! maar al te zeeker,dat degewoone inrichting niet anders dan fchadelijk zijn kan. Indien zij dus niet verbeterd wierden, dan was het een weldaad voorde maatfchappij, dat 'er geene Tooneelen meer overbleeven in ons vaderland. Doch men is daaraan niet alleen gewoon, maar zij zijn ook, bijzonder in volkrijke fteden , een doelmatig behoedmiddel tegen andere kostbaarder uitfpanningen, en kunnen, wel ingericht, zeet veel zedelijk nut bewerken.

A. De verbeetering moet dus, in de eerfte plaats , bij de — Tooneel/peelers aanvangen, zo wel aan hun verftand , als aan hun hart. Wat het verftand betreft: zo is het immers zeer nodig, dat deeze perfoonen recht bekend zijn met hun beroep, niet alleen in de practijk, maar ook in de theorie , als zijnde dit een kenfehets der waare verlichting. Ik geef het in bedenking, of men zeggen kan, dat dit het geval is bij de meeste Tooneelisten in ons Gemeenebest? of zij, door eigenlijke ftudie in de Mimiek, met oefening verbonden , zich verheffen tot die grootheid , welke een waardig Tooneelbeoefenaaf behoort te bereiken ?

Wat het zedelijk caracter deezer peffoonen aangaat, daarover te bellisièn, k H mijö

Sluiten