Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C n.8 )

■ trekkingen tusfehen ouders en kinders, tusfehen eebtgemooten, tusfehen vrienden, tusfehen Regenten en Burgers, in haar edel daglicht vertobnen. Laaten zij uit de historie dys Vaderlands, en bi zonder uit de laatere gebeurenisfen, de verhtevene voorbeelden van V aderlandsliefre, van rmnfeh.cn- en vijandgnmin daarftellen , in zo verre zij navoigha.tr zijn voor het gros des volks. Mer één woord: laaten },] zulk e~n inhoud hebben, die meer clan ónfchadelijk, die nuttig is, om kennis, verlichting eu goede zeden te bevorderen ; opdat men in den Schouwburg het dagelijksch iecven wedervinden en zeggen kan: — het is alles gelijk bij ons, Eenige ftukken van 1 ftANB hebben veel daarvan.

IV. Het vierde middel, d..t van veel dienst zou kunnen zijn, beftaat in de verbetering der Volks /eesten.

Het Is toch waar, dat de invloed op de zeden des volks, welken zulke wederkeerende feesten heboen, niet gering te achten is. Het is even zeeker, dat onze voorhamkne ker/nisfen (de eeniafte, mag men wel ?£ggen, die 'er zijn) niet anders dan fchadelijk kunnen j.<eho-iden wor en. Zij moesten dus afgefchaft, of verbeterd worden. De affch ffing gaat in deezen {oeftaiid nfrc aan. De gewoone menfchen behoeven zulke zinlijke uitfpanningen, eri Ue Regeenng heeft'er belang bij, dezelve in omloop te houden

Wan

Sluiten