Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 12* )

ander. 'Er behoefde flegts weinig bij te komen, om zulke tooneelen in algemeene Volksfeesten te veranderen.

Bij alle deeze en dergelijke gebeurenisfen moest dan tegelijk gezorgd worden voor die verkwikkingen , "welke , zonder ftooring van orde en rust, kunnen en behooren aangeboden te worden; terwijls alles verbannen was, wat hinderlijk zou kunnen zin, en een waakzaam oog gehouden wierd op alle ongeregeldheden, op dat die geenen, welke zich daaraan lchuldig maakten , aanftonds buiten den kring gefloten en naar huis gezonden wierden, met uitdrukkelijken last , zich van het Feest te onthouden.

Alen beflisfe , of zulke inrichtingen niet ohfchadelijk — niet aangenaam en nuttig voor het volk zijn zullen? Men beflisfe , of zij niet bereekend voor de behoeften der Natie, en aanwendbaar zijn in het gemeene leeven? Dit laat ik over aan het onderzoek der wijzen.

Eene daadeli kc en doelmatige deelneeming des Burgerlijken Bejluurs aan alle de middelen , die eene zeden - veredelende volksverlichting kunnen bevorderen: dit is een hoofdzaak, die mij veel dienst doet verwachten, en, naar mijn inzien en plan,

niet kan gemist worJen. Het zij

echter verre van mij, onder dit middel te verdaan, dat de Regeering, in dit geval , door machtfpreiiken, door geweld, door ovenreeding van de paaien,

die

Sluiten