Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "5 )

deezen fteeds de voorkeur geeven! opdat het volk in het caiacter zijner Vertegenwoordigers een vraagbaak hebbe ter reegeling van gedrag en zeden. B. Doch bij deeze dcelneeming alleen moest het werk des Burgerlijken Beftuurs niet blijven ftaan;'maar het behoorde zich uit te (trekken tot alle middelen, die in zijne handen zijn, om mede te weiken aan het groote doel der Prijsvraag.

«.) Het eerfte middel, dat tot dat einde zeer gep ist' en ook in zijne handen is , beltaat: in het verkenen van eene algemeene vrijheid der Drukpers, die geheel onbepaald moest zijn, mits, dat het gedrukte niet onmiddelijk ftrijdig ware met de aangenomene wetten der Maatfchppij. Ik weet niet of het te veroordeel en it, dat hier bij kwam, dat alles door drukker en fchrijver beide moest onder1'chreeven zijn. Mij dunkt, dit zoude een nuttig middel zijn om zulke fchriften te verhinderen, die wel niet ftrijden met het Burgerlijk Wetboek, maar Waar over fchrijver en drukker zich moesten fehaamen. Want het gevoel der eere is bij de meeste menfchen zo fterk, dat Üegts weinigen deeze vrijheid zouden misbruiken tot hunne fchande. Het is waar, door het openbaar maaken der naamen zou 'er eenig goed achter blijven , om dat de fchnjvers in betrekkingen ttaan, die hun menigmaal beletten, openlijk uit te komen voor hunne werken.

Sluiten