Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 13* )

zameling van volksliederen (*), één Almanach van brender a brandis, één nieuwe Trap der jeugd, doet meer nut, dan veele keurlijlce verhandelingen, fchoon in den volkstoon gefchreeven. De menfchen zijn waarlijk nog te verre achter uit — hunne oosen moeten eerst van de ftaar des bijg-loofs, der vooroordeel en, der domheid geligt worden, eer zij van de zonne der waare wijsheid licht en voordeel trekken kunnen. VII. Een ander middel, dat zeer nuttig zijn zou, zo 't mij voorkomt, ware dè verbanning der zogenoemde — platte taaien.

Maar op welk een wijze zou dit geleideden? dit is de groote vraag. — Ik weet geen andere, dan dat de fchoolmeesters, onderfteld zij waren (volgens het plan hier boven) daartoe bekwaam, 'er voor zorgen, dat onder hun toezicht, alleen — de zuivere Moedertaal gefproken wordt, dat zij daarin opzettelijk onderricht geeven —• het zij, door gefprekken, het zij door fchrijven; X)

dat

(*) Men zou misfchien, alleen het invoeren van goeiie volksliederen als een middel kunnen aangecven tot bevordering van het gewenschte doel.

(t) Bij voorbeeld: op een houten tafel aan de wand met krijt. De meester fchrijft daarop tegen de regels, en dan vraage hij oe kinders, hoe het moet z;jn ? Ik weet, bij ondervinding, dat dit zeer nuttig is.

I 2

Sluiten