Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23 )

Kunt gij niet goed leezen , dan zult gij in uw beroep dikwerf gevaar loopen om van ilegte menfchen bedrogen te worden, of zware fchaden te ondergaan, of om, uit onweetendheid, tegen de wetten te handelen, en zoo in ongelegenheid te geraaken. Veele dingen, die gij anders uit de boeken kondt opfpeuren, met betrekking tot uw beroep, tot het Vaderland of tot den Godsdienst, dingen, daar gij veel nut van kunt hebben, blijven u dan onbekend, als gij met het leezen niet goed kunt voordkomen. Die dat niet doen kan, blijft altijd beneden zijne mede menfchen in fchranderheid en kunde, en dus ook in eer en achting bij verftandigen. Maar kunt gij goed leezen,wel dan kunt gij alles te weeten komen, wat u dienstig zijn zal in die omftandigheden, waar in gij geraaken kunt; dan kunt gij kundige, fchrandere menfchen in uw beroep worden j en in uwen kring veelen nuttig zijn door hen te onderrichten.

Even fterk raade ik u aan, om u op het fchrijven toe te leggen. Dat kan een boer en boerin ook zeer te pas komen in hun beroep. Zij ontvangen wel eens brieven, die beandwoord moeten worden; de kooplieden gebruiken ook veel de pen, als 't aan 't handelen gaat; en 'er kan zoo veel buiten dat voorvallen, daar het in te pas komt. Bij voorbeeld : iemand moet eens iets van belang aan een ander bekend maaken, of daar over vraagen; zelf kan hij niet van huis, om 'er heen te gaan, en een ander durft hij het niet toebetromven — in zulk een geval kan het fchrijven alleen hem uit ongelegenheid redden ; — en zodanige gevallen kunnen 'er veelerlei komen. Ook B 4 is

Sluiten