Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 63 )

druis van de lucht, die door den blikzem bewogen wordt. En zoo volgt dan ook, dat wij voor den donder niets te vreezen hebben, dat dezelve even weinig brand veroorzaakt als de wind, maar dat die alleen verwekt wordt door den blikzem, of de Elertrieke vuurftroómen in de lucht, welke zich daar heenen uitftrekt , daar zij maar vat kan krijgen.

Uit dit voorbeeld ziet gij, hoe aangenaam cn nuttig eene oplettende béfchouwing van de dingen in de natuur, en een opmerkzaam nadenken daar over is. Gaat dan van tijd tot tijd onder uw werk voort, in na te denken over alles wat u omringt en ontmoet: zoto verfchaft gij u veel nut en veel vermaak tevens.

. Ten tweeden: Legt u toe op de kennis der waarde van allerlei dingen. Deeze kennis moet gegrond zijn op de vorige. Hebt gij, door onderzoeken, vraagen en nadenken, den aart en de natuur van allerlei dingen leeren kennen ? vestigt uw oog dan op derzclver waarde; niet zo zeer op hunne innerlijke waarde, als wel vooral op dcrzelver betrekkelijke waarde tot elkander, en in 't bijzonder op de waarde dia zij voor ons hebben. Vraagt dan, als gij weet hoe de dingen beftaan, u zeiven af: waarom zijn ze nii zoo? wat nut of voordeel brengen zij daar door aan, dat zij zoo beftaan, of aan ons of aan iets anders ? wat oogmerken had god er mede, dat hij ze zoo fchiep? Ook hier is ruime ftoffe tot geduurige overdenkingen, en om uwen geest onder uw werk op eene aangenaam

Sluiten