Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9)

aantreffen Doch hier lag het waare doelpunt juist tusichen beide: en dit brengt ons nu, op eene ongezogte wijze, tot de bepaaling van dat oogmerk. ' .

indien ik rmj met bednege , dan beitaat het voorneemen dezer Maatfchappij, voornamenlijk daar in : dat men-het verftand van den gemeenen man vermeerdere en opfcherpe, door de voorwerpen, die rondom hem zijn, door middel van een aan zijn oog geëvenredigd licht* op te helderen. Daar nu de ondervinding leert, dat een helder licht onverdraaglijk is voor zwakke oogen, welke veel beter in de fcheemering zien kunnen, zo kan men dit ook overdragtelijk,ten . pzichte van den gemeenen man zeggen; wiens bekrompene denkbeelden, van langzamerhand uitgebreid, en ais door de fcheemering heen geleid en verfterkt moeten worden: wijl de vertooning eener groote Geleerdheid, die denkbeelden daadliik zou doen verwarren. en hem of dwaas, of kregel zou doen worden — Van hier is dan ook die eenvoudige en alzins bevattelijke voordragt oorfpronglijk, die deze Maatfchappij, m alle naaye fchriften, voor den gemeenen man vereischt.

Men zou kunnen vraagen, of deze verlichting den geringen burger nuttig of noodzaadijK i»; doch dit zou men ook, omtrent zijn geluk, kunnen doen, en dan hetzelfde andwoord bekomen. Het geluk van ieder mensch klimt te gelijk met zijne kundigheden, en zijn aar* gebore trek, om toe meerdere volmaaktheid te leraaken, is te gelijk de voornaamfre dnjfveêr van zijne ontwikkeling, ten algemeene nutte. Hier komt bi', dat de geringe Burgerftand , ten zeer groot gedeelte van hetgeheele mensenA 5

Sluiten