Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i? )

trekkingen fchade kan verr.orzaaken; of de ellende van den gemeenen man, op een of andere wijze kan vermeerderen ; maar dezelve in tegendeel veel kan verminderen. En indien hec mogelijk ware, dat iemand nog mogt twijffelen, of het beter is, verlhmdig dan onweetend te zijn: die in ernst vraagen kon; of het den mensch rneer nut zoude aanbrengen , zich op arends vleugelen naar de zon te kunnen wenden, en het glinsterend fterrenheir van nabij te befchouwen ; of met de molleo altoos in de aarde te wroeten, en het aaogenaame daglicht te ontbeeren: zulk een' vraager zoii men onder de dieren behooren te rangfehikken, als geen bezef van 's menfehen waarde, of zijne eigene beftemming hebbende

Daar dan het bereikt wordend oogmerk dezer JVlaatlchappij noodwendig het algemeen geluk kan bevorderen , door den gemeenen man te verlichten, zo behooren wij van die verlichting, als het waare doel, nog iets meer té zeggen. Immers, door haar leert men die lieden de waarheid kennen: of de bijzondere

voorwerpen in hunnen aart befchouwen.

Vervolgens welk verband dezelve met elkander, en ook met hem, als befchouwer en mensch, hebben; welk een en ander, enkel door een naauwkeurig verband der begrippen, en door eene nette, geleidelijke en ongezoete aaneenfehakehng van eenvoudige denkbeelden,

kan verkreegen worden. Het naauwbe'

perkt uitzicht van den gemeenen man noodzaakt hem, om zich difcmaals op andere lieden te moeten veriaaten; dat hem dan ook niet zelden hgtgeloovig doet worden. Doch ziende, dat hij nu en dan door fpotters bedroogen.

Sluiten