Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 38 )

anderen kuischheid, eendragt en liefde tusfchen de ouders ' eze onderlinge pligtsoefeningen fles huwelijks, zijn eene vohtrekte voorbere.ding om in de opvoeding het gewenschte einde te bereiken

Dit vastgefteld zijnde, als eene voorwaarde zonder welke geene opvoeding, met goed gevolg, kan ondernomen worden, zullen, in de eerfte plaats, rcgtfchapen ouders, hunne kinders af; een dierbaar gefchenk van God verkreeg;n , onderhonden en voeden. In gezondheid, matigheid leeren, en in ziekte, verkwikking toebrengen en koesteren. Is de eene mensch, door rijkdom en vermogen, tot de volbrenging van dezen pligt meer in ftaat dan de andere, 'c is zeeker, dat elk, na zijnen ftaat en rang, indien zijn vermogen wel aangelegd wordt, genoeg heeft: God laat niet vaaren de werken zijner handn. Wij worden flegts als werktuigen gebruikt voor onze kinderen , gelijk onze ouders voor ons gediend hebben, om redenlijke wezens te beftuuren, opdat wij tot eer van onzen maaker korden leeven

In de tweede plaats zijn braave ouders verbonden , om de begeerhjkheeden en hartstochten der kinderen te leiden, door gepaste voorbeelden en vermaaningen, en, zoo dezen van geen vrucht zijn, door dwang.

Ten derden, beft ac hunne verpligting - in een zeer klaar en met minder eenvoudig onderwijs in den Christelijker» Godsdienst, en in hun zedelijk gedrag omtrent God en menjfcht u

Ten vierden , zorgen fcr^ave ouders om hunne kinderen, door eeu gepast beroep,

tot

Sluiten