Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44 )

geaartheid derkindoren: zo veel kinderen, ze veel temperamenten; het eene is vuurig gelyk een paard, en het andere is zagt gelijk een lam; het eene is opmerkzaam , het andere onverlcnillig; het eene is leer/.aam . het andere Ipeelziek. Daar deze geaartheeden zich zeJven ontdekken, wordt 'er flegts oplettenheid vereischt,en men heeft vervolgends de kunst noodig . om de beftuuring, verftandig na dezelve in te richten. Hiertoe kan dit algemeen middel dienen : zo dra gij deze driften in uwe kinderen ontdekt,prijst het goede, maatigt het al te vuurige van hun temperament, en ver.cht het kwaade. Houdt hier mede beftendig aan. Een eenvoudig mensch, die opmerkzaam is en lust heeft, is bekwaam tot dit werk. En wie zoude hier toe geen moeite willen befteeden, daar het geluk onzer kinderen , van deze geringe oplettendheid afhangt V Ik durf n yerzeekeren , dat gij met den zorgvuldigen lanaman vroeg gewied hebbende, rijkeliik zult inöogften. Volgen wij dan de les van den wijsten der koningen: „ leer den jon„ gen de eerlte beginfeien, na den eisch

zijns wegs; want ook oud geworden zijn„ de, zal hij daar van niet afwijken."

Denkt nooit, dat het genoeg is, naa dat gij voor kost en kleeding van het kind gezorgd hebt, de leiding der begeerte, de verbete. ring van het hart, en de vermeerdering van kennis, aan de fchoolen toe te vertrouwen. Houdt u verzeekerd, zo lang elk wie wil meester kan worden , verre de meeste meesters zich deze dingen niet zullen veritaan; eni dat de besten, door de veelvuldigheid der fchoolieren, als een onmiddelyk

ge-

Sluiten