Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 54 )

b uitr r was,in zijne jeugd,een ("chippers jongen en veelen onzer zouden hem toen hij duurman, toen hij fchipper werdt. onze dochters ten huwelijk geweigerd hebben. En hoe veele voorbeelden zoude ik: niet uit onze landsgefcbiedenisfen kunnen bijbrengen, ten bewijze dat wij verdienden, boven het geld moeten dellen?

Daar zijn enkele ouders, die geheel tegen het huwelijk hunner kinderen zijn , dezen bid ik, zich te herrinneren, de les in het Paradis: ,, Het is niet goed, dat de mensch

alleen zij."

Is uw kind eenmaal, na uw genoegen gehuwd, geeft zorgvuldig acht, om u met het beduur der huishouding niette bemoeijen. Dat althands des mans moeder, zich nimmer over de befchikking der jonge vrouwe uitlaate, veel minder bedel voere; want dit zal voorzeeker een degt gevolg heb' en. Indien de jonge vrouw naijver, en zucht tot orde bezit, zal het twist baaren; of, zoo zij onverfchillig is, zal het zorgeloosheid in haar verwekken; en terwijl moeder de huishouding beftuurt, zal zij het huis veriaaren , en, tot verdriet van den werkzaamen man, heur vermaak neemen.

Ziet daar, geachte Hoorers en Hooreresfen, eene verkorte fehets van uwe voornaamfte piigten , omtrent uwe kinderen , vrijmoedig onder het oog gebragt. Zeer ligt zult gii andere piigten hier bijvoegen; en beantwoordt uwe verwachting niet aan uwe aangewende poogingen, blijft u toch beroemen over uwen akker, dien gij geploegd, bezaaid, en gewied, maar waar van gij geen gewas ingeöogst hebt;

want,

Sluiten