Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 57)

JONGELINGEN!

e n

JONGE DOCHTERS!

't Is met uwe deugden of ondeugden, met uwen Godsdienst of ongeloof, met uwe yaderlandfche zeden, of verdorven fmaak, dat nedrrland daan of vallen moet. „ ue„ rechtigheid verhoogt een volk, maar de zon., de is een fchandvlek der natiën. Gij zijt de hoop uwer ouderen! en van allen, die het vaderland beminnen. In u leeft het volgend gedacht , en wanneer wij met meer zün zullen, dan zult gij hier uwe kinderen onderwijzen, en wenfchen , dat zij uw onderwijs volgen! Hoort mij dan nu ook, zonder vooroordeel, en gelooft, datik uw vriend

bC°' Eert uwen vader en uwe moeder, opdat „ uwe dagen verlengd worden, en het u welgaa, in den lande, dat u de Heere uwe God geeft. Bewijst hun een ongedwongen achting! verdedigt hunne eere! znt hen boven alles gehoorzaam! en redt hun leven! Eidt God in het verborgen, over hunne m 't oogloopende gebreken, en neemt op eene befcheidene wijze de vrijmoedigheid, om hen, op eene afzonderlijke plaats, zulke gebreken, die bun eigen en uwen ondergang voorfpeHen , ender 't oog te brengen; maar kunt gij hen

Sluiten