Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 70)

bij eene bron, overvloeijende van aangenaamheeden in dit leven; 't is een beftend'g fchool, dat wijs- en deugdzaam maakt. Verwerpt alle gezelfchap met jonge lieden , die een ongeregeld , een ergerlijk leven leiden, betreedt niet minder moeite, om de kwaade gezelligheid te miiden, dan de goede te vinden. „ Kwafrde famenfpraaken bederven goede zeden."

Bezit in den omgang een bii'gzaamen geest in onverfchillige zaaken. Laat beleefdheid, en vrolijkheid uw gefpiek vergezellen. Zo beminnelijk ons de infchikkelijkheid maakt , zo verachtelijk worden wij, door eigenzinnigheid. Spreekt weinig ; maar op uw beurt, met ernst en verftand, en wel over zaaken, van welken gij kennis hebt, houdt u anders buiten het gefprek Volgt de les van simonides: ,, Zijt gij wijs. zo handelt gij zot ,, dat gij zwijgt,- maar zijt gij zot, zo han„ delt gij verftandig, dat gij niet fpreekt. De Atheenfche Wijsgeer zrno, aan een tafel, nevens verfcheide praatende gasten, zittende, werdt fpotschtig, van de Periiaanfche Gezanten , als zij merkten dat hij geheel zweeg, gevraagd: „ Heer zeko, wat zullen wij onzen Koning van uw verftand „ vertellen?" „ Zegt (zeide hij) dat gij in „ Athenen een man ontmoet hebt, die ge„ geheel kon zwijgen." Temple zegt, bijzonder tot jonge lieden: ,, Hoort veel. let „ op alles, wat 'er gezegd wordt, wantrouwt „ uw eigen begrippen, en fchat de gevoelens van anderen na waarde." Zoo gij over u zeiven fpreeken moet, maakt het kort en zedig. Verheft, noch

ver-

Sluiten