Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 82 )

de reden ons overtu;gend leert, maar ons geloof mag nooit tegen de reden ftrijden. Om „ te gelooven. (zegt zeker onbekend fchrij,, ver, ) moet gij nooit de gezonde reden, ,, masr de vootöordeelen en kwaade neigin,, gen van het hart verloochenen ; want het ,, waare Geloof en de waare Reden zijn nooit

ftrijdig met eikanderen."'

De Zeden en de Godsdienst van Christus en zijne Apostelen waren eenvoudig , men vindt 'cr goede orde, en geene dubbelzinnigheid — bermhartigheid en liefde, maar geen vervolgzucht, in. Wilt gij in uwen dienst van God dit voeclpoor betreeden, volgt Hechts de infpraak van uw geweeten, en laat deszelfs overtuiging te hulp gekomen worden , door een naarflig onderzoek van de lesfen des Euangeliums.

Het Euangelium is zodanig ingericht, dat wij door de voldoening van onzen pligt ons zeiven en onzen naasten beiden kunnen behouden. Voor ons zei ven : „ Om maatig * „ rechtvaerdig en godzalig te leeven in deze ,, tegenwoordige waereld Om ons niet al-

leen van het kwaad, maar ook van den ,, fchijn des kwaads ce onthouden " En, voor onzen naasten, vinden wij de gantfche fchets van onze piigten, in het eenige woord: liefde; of wilt gij meer woorden: Zegent ze, die „ u vervloeken; doet wel, die u haaten; bidt

voor die u geweld aandoen en u vervol,, gen." Wie durft aan dezen Godsdienst , aan zulk eene Zedenleer, weigeren gehoor te geeven ?

,, ö Heilvolle Godsdienst! waarom wijken »* onze daaden zo verre af van uwe liefderij-

Sluiten