Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 83 )

rijke beginfelen! en waarom verftrekt gij'* „ door fchandelij'k misbruik, fomtijd? tot een' „ dekmantel van de fnoodfte euveldaaden ! „ zo dat gij wel eens het masker aanneemt, „ om de algemeene belangens van land en „ kerk te onderdrukken; en het fchi nheilig „ werktuig zijt, om een verblind gemeen de ,, overgebleevene fchemering te beneemen'

„ Hoe menigmaal zucht gij onder den twisc

van ftrijdende partijen! fomtijds om beuze„lingen, kerkkrakeelen, Simonie, cabalen, „ intrigues, conventies, en al wat kenmer-

ken draagt van kerkelijke heerschzucht en ,, heiligfchennis ! alle welke verre van uwe „ beginfels verbasterd zijn. Neen , waare „ Godsdienst! gij weet, onder alle die woe, lingen , uw fchoon en aanminnig gelaat

ongefchonden te bewaaren."

Maar, om voord te vaaren, zoude hetlaatfte gedeelte van mijne reden vorderen, om ook iets van het Huwe!i;k te zeggen: Voelt gij. Vrienden en Vriendinnen, voelt gij eene neiging tot het huwelijk, zo neemt terftond raad met uwe ouders, zii zijn uwe waare vrienden ; zij hebben het grootfte belang in uwe welvaart; en zij zullen u voorzeeker den besten raad geeven. Buiten dit vrordeel is het, wegens uwe afnanglijkheid van uwe ouders, een van uwe eerfte piigten Bedenke, dat uw trouwdag onherroepelijk is, en dat deze daad uwen volgenden leef i d gelukkig of ongelukkig maaken zal Welk eene onderneeming, indien het huwelijk mee volkomen met uwer ouderen toeftemming is! Maar daarentegen, laat u het huwelijk nooit uit belang, hoogmoed of ijdele eere opdrin* Fa gen,

Sluiten