Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C » 3 )

denzelfden gelukkigen rang bevinden, ftrekt gewis tot een verheven genoegen.

Wie uwer denkt thands niet aan zijne waarde Egtgenooten , lieve kinderen, en aan anderen , met wien hij in enige betrekking ftaat: aan hunne overeenftemming van denkwijze, hunne gelijkheid van wil, om met u den weg der deugd en waare Godzaligheid

te bewandelen; om overal — altifd ——•

en zo veel goeds te doen , als in hun vermoogen is; om dit te doen, uit het zuivere beginfel van waare Menfchenliefde, en vooral uit eene werkzaame, dankbaare wederliefde , tot hunnen aanbiddelijken Maaker en liefderijken Verlosfer. Welk een gevoel, van de zuiverfté genoegens , ftort deze herdenking niet in uwen boezem uit ?

En gij , die weet wat oprechte Vriendfchap te zeggen is ; die zo gelukk g zi t van zulk een Vriend te bezitten, die met u ook zodanige gevoelens omhelst; zeg gij, daar ik onvermogend ben , om de voortreffelijkheid van dit genoegen na waarde af te fchetzen , zeg gij , welk een alles verdoovende gloed , van hemelfche genoegens , door alle uwe aderen dringt, bij het aandenken van zulk een dierbaaren fchat!

Dan nog heeft alles . wat goed — wat braaf

wat edel is , iets aantrekkelijks , iets

begeerlijks in zich , zo dat elk, aan wien deszelfs waardij regt bekend is , met een hartelijk verlangen aangedaan wordt; om een medegenoot , in deszelfs bezit te willet» zijn: daar nu aan de bezitters van deze onfchatbaare goederen , uit hunnen aart altoosduurend en onaffcheidelijk eigen is , de wensch en wil om dezelve, voor zo verre H zulk»

Sluiten