Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C l'7)

lijk weldenkend hart, teffens die heilrijke naijver - waar door het on« phoudelijk aangezet wordt, om alle pogingen aan te wenden, ten einde eens zelf die volkomenheid te bereiken, nadien in heur bezit, het volmaaktfte geluk alleen gelegen is.

Deze begeerte nu door de liefderijke vaderhand van den 'Iwijzen Schepper in ons gelegen , is gemakkelijk te ontdekken , uit de altoosduurei de ondervinding , dat de Mensch nooit voldaan is, ook zelfs niet

door het genot van alle die goederen , >

van alle die genoegens, zij mogen zinnelijke of, zedelijke zijn , welke deze aarde en alle heure fchatten kunnen opleveren, of waar toe hij aan deze zijde van het Graf bekwaam is.

Daar nu de onfeilbaare Goddelijke openbaaring 01 s overtuigend verzeekert, dat wij tot de verkrijging van dit boven alles wenfchelijke goed, volkomen vatbaar zijn. Hoe verrukkend ■— hoe aangenaam is deze gewisheid niet voor ons?

t'n daar ons , door de alles overtreffende zedeleer ■ door het vlekkelooze voorbeeld door het volmaaktfte zoenoffer

van onzen dierbaaren ■— Dooggeloofden

verlosfer , de weg om daar toe te geraaken aangeweezen is; ja zelfs de middelen om 'er een mededeelgenoot van te kunnen worden, in handen gegeeven zijn. Welk een ftroom van zalige genoegens ftort deze verheven kennis niet in onze zielen uit.

Maar ook deze worden nog vermeerderd en verhoogd , wanneer wij, naa een onpartijdig onderzoek van onze denk en handelwijze , getoetst aan het duidelijke woord H 3 der

Sluiten