Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 120 )

nellen Iran , dat eens ons verheerlijkt — gezaligd hghaam , met geheel andere — mee nieuwe en voor zijne beftemmine al*

zien zijn., ik v, or mij houde zulks voor eene voldongen waarheid; maar, ligt heJ faem, net grondbeginfel tot dezelveniS

cpe4SfloorenDf ^TT"* M2 ufyiiooren i en fchoon tot h er toe leheel

m het duister, onkenbaar en verborgen8 niet-

temin evenwel aanweezig V 1°^TnE

Eneete of ïST?-i dan moec "ent genteJe of gedeeltelijke nieuwe fcheonine-

lsandit°zot0ïr,aig ^baam verwacSTS is ait zo, dan kan dat niet ons voorie ten

mer op aarde hebben omgedraagen , doch

2 arSe enT^ fCgen de lee' <^ openDa iringe en loopt tevens aan, tegen de dage-

welk dl ?er7tg Van h« be^um, l?et welk de Alwijsheid , in het zo verre uitgebreitl Natuurrijk, gewoon is te houden? 8

hed nieuw833,!."''^ ~ 'er wordc niet* Wheel nieuw alles is trapsgewijze ontwikke-

Jing , trapsgewijze voortgang ter verbe-

tering en eindelijke bekJimmiiil van dcn hSgSSF*". ft3at Van vatlaaSdtn0

haamSf pS" b^Uft ik,' dat• *»ar ons ligfcaam in alle goede en kwaade handelwijzen met onze z:el in dit leven deelt, en in de gevolgen daar van in een toekomftÏÏ leven gelijkelijk deeien za> ; dat zij beiden dan ook hier reeds door een deugdzaam , chScïik gedrag, vatbaar gemaakt en tra^ gew^ze opgeleid worden, om eens den itaat ïunnw

hoogst-

Sluiten