Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 134 )

Aanspraak,

KAA HET ZINGEN VAN HET

CHORUS.

Bevoorens gij , mijne waarde Hoorers ! deze plaats _ verlaat, zo vergunt mij vooraf, dat ik mij van een opgelegden pligt moge kwijten, hier in betraande.-

Dat ik aan u, zeer Geleerde en Wel Eerw Heeren! Leden der groote Confiftoriaale Vergadering dezer gemeente, welker Kerkgebouw tot het houden van deze onze Algemeene Vergadering voor dit jaar, ons zo vriendelijk , door 11 vergund is , uit naam

onzer Maatlchappij den oprechtflen den

hartelijkften dank betuige.

Door deze liefderiike vergunning, dit erkennen wij Hoofdbeftuurers openhartig , hebt gij ons uit eene zeer groote verlegenheid gered, en tevens eene, in allen opzichte, zo welvoegelijke gelegenheid bezorgd, om niet alleen onze Algemeene Vergadering op de ge» woone plegtige wijze te kunnen openen ; maar ook de thands zo talrijke menigte der Leden daar door in ftaat gefteld, om dezelve te kunnen bijwoonen.

De

Sluiten