Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13<S )

En gij l mijne waardfle Medeleden dezer Maatfchappij , en gij overige zeer aanzienelijke Hoorers! wier talrijke tegenwoordigheid , ons tot geen geringe eer en genoegen geftrekt heeft.

Gij zijt thandsin ftaat, om, door fpreekende bewijzen, uwe bijzondere erkentenis te betoonen, door bij het uitgaan van dit Godshuis , eene milde gifte, ter verkwikking en onderfteuning, van eene ongelooflijke Schaar uwer arme en behoeftige Natuurgenooten , ïnede te deelen; dit zal , niet alleen het zegel uwer toeflemming op mijn gezegde drukken , maar het zal u zelfs deelgenooten maaken , van veelen dier zo wenfchelijke genoegens , welke ik u met de treffendlfe kleuren afgemaald hebbe. Geeft dan rijkelijk, op dat gij ook rijkelijn moogt ontvangen , en uwe vreugde volkomen en duurzaam zijn moge, ook naa den afloop der eeuwenl ———

Sluiten