Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 144 )

alleen te flaan; maar om dienst te bewijzen en verders ook tot < nderlingnut en wederdienst; overal heerscht orde, om daar door, na maato der bevattingen gelukkig te zijn en door anderen gelukkig te worden; daar toe verfchijnen ontelbaare wezens, daar tce (hoe vreemd het ook luide , verdwijnen ook ontelbaare voordbrengfels. Waarlijk, om wegens dit laatfle flegts een voorbeeld bij te brengen , uw dood ó mensch! heeft eene voortduuring van werkzaamheid ten gevolge ,• uw (loffelijk deel daalt ter aarde, wordt ontwikkeld, ■• p eene fcheikundige wijze , en die deelen welke de grondflagen uwes lighaams uitmaakten , verwijderen zich van elkander , ten einde voedfel voor andere wezens op te Ie ^ eren; ook hier in is orde, hier is werkzaamheid ten uwen beste, ten beste van het geheel.

Wie ziet u t dit alles niet de aanbiddelijke wijsheid van God , daar alles wat op deze waereld is geweest, tegemvoordig is, of tot heur einde ten voorfchiin zal koomen, gelijk een keten aan een gefchakeldis, ten einde het onderling geluk door werkzaamheid bevorderd worde Met recht zingt zeker Dichter , de volmaaktheid Gods in zijn Werken willende befchrijven, aldus:

„ Wat wonderbaar gezicht 1 wat ket»n zonder maat;

„ 't Aardsch EngeIdom.dat voordenThroon decGodbeidftaar,

,, De zuivre geesten,die de Hemelenbcvvooiieu,

„ Demenlchen, vogelen, de.visfchen in de ihoomen ,

i, Al wat op aarde woont, door lugt of water zweeft,

3, Het kruipende gediejt, dat nasuwlijks. is., of leeft,

» He*

Sluiten