Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 191 )

len door hun voorbeeld anderen hunner geringe medeburgeren fmaak doen krijgen in zuke kundigheden, waarvan zij het nut reeds ondervinden; en hunne aanmoediging in deezen zal meer afdoen, en korter werken, dan de iterkfte drangredenen van menfchen, die zij als Geleerden befchouwen. — Ja wie weet, welke fchatten van kundigheden 111 deeze onbefchaafde verdanden verborgen liggen, die zich misfchien langs zulke, of diergelijke wegen zouden knnnen ontwikkelen? Ln welk een (tredend genoegen zouden wij dan ftnaaken, om ook met den geringen burger een nnttig, een leerzaam gefprek te kunnen houden ! , -,

Kundigheden doen onzen geringen medeburger van de mededeeling deezer nuttige ontdekkingen het veordeeligst gebruik maaken, tot bevordering van zijnen aardfchen voorfpoed. — De ondervinding van de vroegfte tijden at heeft beweezen, dat het onkundig gemeen zich zeer afkeerig toont, in het aanneemen van onderrichting, hoe zeer dat onderwijs zijn eigen voordeel op het oog moge hebben. „ Eeuwen zijn 'er nodig, om eene Natie algemeen te verlichten, haare zeden te befchaaven, en nutte kuilden onder haar te doen bloeijen. Trapswijze groeijen de kundigheden bij de volken aan: een gering getaf fchrandere vernuften legt zich toe ep het beoefenen van fraaije wcetenfchappen; deeze geleerden deelen hunne ontdekkingen bij monde of gefchrifte aan hunne onkundige landgenooten mede ; verre de meesten verdaan 'er niets van ; zommigen toonen zich N 5 011-

Sluiten