Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cm )

veilig voorönderftellen, langs deezcn weg het doel veel zekerder te zullen treffen, om dat men tegen vooroordeel minder te (Iri.den heeft.

Men kan zekerlijk niet verwachten, dat de poogingen onzer Maatfchappij plotfeling eene algemeene verbetering in 't verftand en de zeden onder den ongeoefenden burger zullen

daarftellen: dit ware het onmogelijke

gecischt. Ook is de organifatie van alle menfchen niet gefchikt , om gelijke vorderingen in de weetenfehappen te maaken. Het getal der agterlingen overtreft dat van groote vernuften zeer verre, fchoon de middelmaatige verllanden het grootlle getal uitmaaken. —• Indien wij de veritandelijke vermogens der menfchen rangfehikken, en in zeker getal van klasfen verdeelen , dan zal de overgang van den diepdenkenden Wijsgeer tot den onkundigen daglooner, vrij aanmerkelijk wezen; en de laatfte zal geen het minfte nut kunnen trekken , uit de onderrichting van den eerllen , al wierdt dit ook nog zo eenvoudig en klaar voorgeftehl.

Newton en Lcibnitz vinden maar een klein getal leezerb- , welke die verhevene 'vernuften het naast bijkomen. Deeze onderrichten eene verdere klasfe, van 't geen zij van de eerften geleerd hebben, en zo vervolgens tot de laatfte klasfe toe. Wanneer wij nu (lellen , dat de weetenfehappen in Europa begonen optekomen , even vóór dien tijd, dat Newton en Lcibnitz gebloeid hebben, en dat rot het onderricht van ieder klasfe, de leeftijd van een gedacht vereischt wordt, dan

zul-

Sluiten