Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( -97 )

deel daarmede gepaard is, en met het zijne, tevens de voorfpoed van 't algemeen vermeerdert. Dan welke drangreden hii ook

moge hebben, indien hij maar zijne plichten behoorlijk vervulle, zal hij voor zich zeiven niet alleen, maar ook voor anderen, onder welke hij in de burgerlijke Maatfchappij verkeert, daardoor te gelukkiger wezen.

Kundigheden doen het geringe Gemeen losbandigheden vermijden, en aan de burgerlijke

wetten, niet uit een flaaffche vrees, —

maar uit bezcf van plicht, gchoorzaamen. — Wanneer wij de daaden van den geringen burger" met een oplettend oog gadeflaan, en daarbij zijne onkunde in opmerking neeirien, moeten wij billijk verwonderd fiaan, dat hij zo zeldzaam tot die uiterften vervalt, welke de itraffen van den aardfehen Rechter eifchen: doch wij zullen ook bij dusdanig onderzoek gewaar worden, dat een flraffche vrees , zelfs omtrent onfchuldige bedrijven , hem doorgaans vsn veele kwaade daaden terug houd. — Ondertusfehen maakt de vrees, van kwaalijk te zullen handelen, dat hij veele goede en nuttige verrichtingen verwaarloost, welke zijn tijdelijk btltaan zouden verbeterd, en hem voor de burgerlijke Maatfchappij nuttiger ge • maakt hebben. Veeltijds egter wordt die vrees verdoofd, vooral, wanneer hij zich aan eene buitenfpoorige levenswijze overgeeft ; en in dat geval is hij voor zich zeiven ongelukkig; voor zijn huishouden, een verkwister, die armoede en gebrek nalaat; voor zijne Echtgenoote, hartzeer en verdriet; voor zijne kin. deren, nadeelig en gevaarlijk, dour het flegte

voor-

Sluiten