Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

dit onderwerp mede eens te beproeven , of het mogelijk ware , dat ook, in dit geval, mijn weik tot nut der Vaderlandfche Huisvaders en Huismoeders, tot Nut van 't Algemeen, mogte ftrekken.

Bepaaling en verdeeling der jlojfe.

De Nederlandfche Maatfchappij, Tot Nul van 't Algemeen, vordert eene „ korte fchets

der verpligtingen van eenen braaven Huis5, vader en zulk eene Huismoeder, in't gemeen ,, burgerlijk leven; benevens eene aanwijzing

der genieene oorzaaken, waar door, in zoo

veele Huishoudingen , zo weinig geluk plaats ,, heeft." Haar oogmerk derhalven is, waarde leezeriaan u te bezorgen, nier eene langdraadige en verveelende, maar eene korte en bondige opgaave van alle de Godsdienfiige en Burgerlijke pligten , welke een braave Vader, en zulk eene Moeder des huisgezins, niet bijzonder de rijken en aanzienlijken ; noch ook de zodanigen, die bijna onvatbaar zijn voor verbetering in hunnen zedelijken Haat, maar een burger^t zij dan in mindere of meerdere maate met tijdelijke goederen gezegend, te betrachten heeft; terwijl de genoemde Maatfchappij u tevens bier bij gewaarfchouwtl wil hebben, tegen alle die oorzaaken , welke het waar geluk in uwe huishoudingen zouden kunnen verminderen. — Het fpreekt dus van zslve , dat deeze Verhandeling, om aan het gemelde oogmerk best te voldoen , in de volgende twee Hoofd Hukken moet gedeeld worden.

Sluiten