Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7)

Onderfcheiding der Pligten in 't Algemeen , . en in 't bijzonder, die van eenen Huisvader en Huismoeder.

Vaders en Moeders! tot dus verre hebbe ik, in 't geen ik voor u gelchreeven heb , onderfteld, dat gij genoegzaame keunis hadt aan 't geen men verpligtingen ot' pligten noemt; dit deed ik, om dat ik begreep, niet voor kinderen, maar voor Vaders en Moeders te fchrijren. Of ik ondertusfchen hier in te veel veronderfteld had in fommige mijner leergrage , maar eenvouwige Lezers , zo zegge ik u nu: dat, aan zijne verpligtingen te voldoen, zijne pligten,of piigt te betrachten, (woorden van dezelfde beteekenis) niets anders wil zeggen , dan in alle zijne betrekkingen goed te doen. Ik weet geen korter en duideli]ker verklaaring hiervan te geeven; iemand toch, hij zij wie hij zij, die zijn piigt betracht, die doet goed.

Zo zeker evenwel deeze verklaaring is, zo zeker is het ook, dat er voor onderfcheidene menfchen, en in onderfcheidene omftandigheden, ook verfchillende pligten te betrachten

zijn. Om dit op de voor u bevattelijkite

wijze voor te (tellen , zal ik mijns achtens best doen dit met een kort voorbeeld op te helderen. — Verbeeldt u eens een' werkman, die van den vroegen morgen tot den laaten avond, moet zwoegen en zweeten, om door zijnen zwaaren arbeid de fobere kost voor hem en zijn talrijk huisgezin te winnen; die met al zijn werken nog maar ter nauwernool zo veel bijeen kan krijgen , dat hij daar mede " A 4 de

Sluiten