Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

04 )

dit door uw geheel huisgezin gefchiede e» laat nimmer toe, dat, n< ch uwe kinder'en, poch uwe dienstboden , (indien gij j„ tIien itaat gefield zijt, dat gij dezelve'behoort te houden) haar eenig kwaad of' ongerajt beicheid geeven, kwaniijk bejeegenen , of iets doen of fpreeken, 't geen baar gezag, als huismoeder, eenigzins zou kunntn benadeelen.

Indedaad, geliefde Huisvader! dee^e piigt is voor u van het hooafte belang, want is eenmaal het gezag uwer Vrouwe bij uw overit huisgezin gekrenkt, door gebrek aan betaan elitken eerbied en genegenheid, dan vOorzeeker is deszelfs herftellmg niet gemakkelijk. Laat ik u daarom raaden; is er al iets , door eenen niet wel begrepenen of misbruikten invloed, door uwe Huisvrouw kwalijk gedaan, fpreek er niets van tegen haar in 't bijzijn uwes ovengen gezins , maar toon haar , waaneer gij te famen alleen zijt, haaren misflag : doe dit niet met drift, of onbetaamelijke woorden, maar met zagtzinnigheid , gedenkende dat zij, volgens de uitdrukking van Apostel pf.tktjs!

het zwakfte is, en laat zij dan zelve deezen misflag trachten te verbeteren, of in 't vervolg te voorkoomen, zo zult gij uwen pliat voldoen, haar, volgens de les van dien zelfden Apostel (£), eere geevende

Laat, ten tweeden, uwe Huisvnuwe, de gezellmne uwes levens zijn. - Gij zoudt mii in_.de daad zeer kwalijk begrijpen, indien <nj mijnen raad, in dit opzigt, tot een uiterHe , wil 00 i Petr. III. vs. 7. (Z>) Op dezelfde plaats.

Sluiten