Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23 )

geerde werk; betere waren, en hij wordt dus door lich zeiven, bij ieder aangeprezen. Hoe veel meÊr voordeel brengt ook de naarltige man aan, in zijn eigen huisgezin ? van den vroegen morgen tot aan den ipaaden avond, vlijtig en ijverig bezig in zijn beroep, heett hij reeds des morgens, nuttig voor zijn gezin, werkzaam geweest, als de traage man nog vast flaapt, die eerst geeuwende uit het bedde opltaat, wanneer de zon al hoog zich boven de kimmen vertoond heeft, en zijn werlt reeds nederlegt, als de naarfiige man den kostelijken tijd nog waarneemt, om voor zijn oezin te zorgen. Zulke winflen, waar aan de traage man zelfs niet eens denkt, brengt de naarltige Huisvader zijn huisgezin aan; _ hij voldoet dus aan zijne eigenlijke bellemming, met eenen naarltigen arbeid ; werkt, volgens paulus vermaaning O), vlijtig met zijne eigene handen; volgt dus, het voetfpoor zijner braave Voorvaderen, en verwagt ook, gelijtc zij ondervonden hebben, den zegen van God, op zijnen ijver en naarffigbeid.

§ 5-

Zijt eerlijk in uw bejlaan.

Dat deeze piigt van veel belang is, zal ik u, leergraage Huisvader! trachten te doen zien, en, om noodelooze langwijbgheid, die voor elk verveelend is, te vermijden, zal ik den piigt van regtvaardigheid , als naauw aan denzelven verwant, daar bij in trekken.,—

Wan-

00 1 Tesfal. IV- vs. ri.

13 4

Sluiten