Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelen. Zal nu dit befluur naar bebooren gefchieden, dan moet gij, in de eerfte plaats, zorgen dat gij uwe fchulden op zijn tijd betaalt. — Hier door bewaaren een koopman en winkelier hun credit; dit maakt, dat ieder zijnen inkoop ten voordeeligflen doen kan; hier van hangt, in veele gevallen, het wel beftaan van een huisgezin af. Onze voorvaders plagten in hunnen tijd, om die reden, de hunnen te vermannen: dat men zich wasten zoude van klikfchulden: verftaande daar door die kleine fchulden, die, op zich zeiven, van weinig betekenis zijn , en daarom dikwijls lang onbetaald blijven; doch die dan, te famen genomen, zo groot waren, dat zij den fchuldenaar, door een te lang borgen, verklikten, en het daar door algemeen bekend werd, dat die fchulden, fchoon gering op zich zeiven , niet betaald werden. In de daad, deeze vermaaning had wel dégelijk zijne nuttigheid, en zoude zeker, met vrucht, tot onzen tijd kunnen overgebragt worden , daar men thans, op het punt van borgew, niet zo kies valt als

voorheen. Wat het dan ook zijn moge ,

t zij zogenaamde klikfchulden, of fchulden van meerder betekenis, wacht u, van te lang borgen, en laat den geliefden tijd niet overfchreden : die zijn fchuld betaalt , verarmt niet, is toch mede het oude en waarachtige fpreekwoord. Maak uwe fchulden zo min mogelijk, dit zal u het aangenaamfle leven toebrengen; doch hebt gij ze gemaakt, en onvermijdelijk, of om uw eigen voordeel, of gebrek aan geld, moeten maaken, betaal dezelve zodra mogelijk, en laat nimmer, gelijk

Sluiten