Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(28)

TWEEDE AFDEELING.

Bijzondere pligttn van eene braave Huismoeder. § ».

Heb men man hartelijk lief.

Nnwende ik mij tot u,waarde Huismoeder! die zich genegen betoont, om , door middel van een opzettelijk onderwijs in de pligten, welken u in 't bijzonder aangaan , dezelve van nader bij te leeren kennen, ten einde die vervolgens, zo veel u mogelijk zij, toe te pasfen op uw gedrag, en volgenden levenswandel.

Tot den grondflag uwer bijzondere pligten legge ik wederom die van liefde omtrent uwen man\ ook in uw geval is dat, in de daad, de eerfte en voornaamlte. Want wat toch is.het gemeenfchappelijk famenwoonen van man en vrouw zonder waare liefde? en wat is het, daar wel de man zijne vrouw hartelijk bemint, maar niet door eene wederkeerige liefde van haar bemind wordt? Het is dan niet minder uw piigt, braave Huismoeder ! uwen man hartelijk te beminnen, en hem oprechtelijk lief te hebben. —> Ik zegge met opzet, hartelijk te beminnen en oprechtelijk lief te hebben, om u te doen zien, dat niet eene koele en ras verflaauwde liefde ,niet eene liefde, die van uwe grilligheid zoude afhangen, waare liefde genoemd kan worden. Of meent gij, dat gij reeds aan deezen piigt voldoet, wanneer gij uwen man nu en dan eenige uiterlijke blijken

geeft

Sluiten