Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene uitgebreide nuttigheid het goede voorbeeld en de nuttige lesten van i wen man zijn voor uwen zedelij en ftaat. Zoudt gii dan zelve niet oor leelen dat gij 2uik eenen braaven Muis vader moet eeren, en waare hoogachting toedraagen V ö Is nu wijders deeze eer en hoogachting waarlijk gevestigd , dan zal dezelve, in de twee* de pkats veroorzaaken , dat gij,zo veel u mogelijk is, uw man tracht te behaagen. — Immers het is hoogst pligtmatig dat de Huismoeder, uit waare hoogachting voor haaren man iets doe, dat hem aangenaam zjn kan,fchoou riet ook al met haare bijzondere verkiezing niet overeen(lemme; of dat zij iets nalaat 'dat zij zoude begeeren, dnar zij weet dat het haaren echtgenoot, op goede gronden, zoude mishaagin. Zulk een gedrag der Huismoeder is dan, in de daad,lofwaardig, en lever een echt kenmerk op van waare en onvervalschte hefde. Ja, zulke poogingen, om den man te behaagen, zijn overeenkomftig met onderfcheidene Luangelifche Jesfen , die cier vrouwen beveelen (a) haaren eigenen mannen onderdaamg te zijn, op dat ook zo eenige (mannen) den woorde ongehoorzaam zijn. zij door den wandel der vrouwen moven gewonnen wordendat zij in naarvolging (i) van sara, haaren man, heere noemen; hem met bijzondere oplettendheid en liefde behandelen: dat zij zich (O moeten laaien keren in jlilheid, en in alle onderdaanighcid; nimmer over den man

00 i Petri III. vs. i. (Zf) A1daar VS. 6. (c) i limoth. II. vs. 12.

Sluiten