Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(37)

aandacht naar zichtrekke.— Wanneer nu de braave Huismoeder , bij zich zelve, en in de befchikking over haare kinderen, hier aan voldoet, en tevens altoos in acht neeme,dat het zo wel veiliger als loffelyker is, zich liever ook in de kleedinge, een weinig beneden dan boven zijnen flaal ie houden, dan geloof ik, dat eene braave Huismoeder, die het om deVweidand des Huisgezins meer te doen is, dan om de goedkeuring van fommige kwistziekeu onder haare bekenden , hier aan eenen genoegzaamen regel zal vinden , om 'er zich naar te gedraagen. In alle gevallen komt het 'er op aan, dat 'er in de klee linge geene flordigheid van de Huismoeder blijke; immers, met eene kleine uitgaave, als 'er de ijverige en werkzame_ aart der Moeder bij kome, kunnen ten minden de kleeren netjes gelapt, en heel wezen, en bij elk weldenkend mensch wordt de nette en zindelijke armoede meêr geprezen dan de flordige zwier, en havelooze pracht.

Wijders zal de braave Huismoeder , met betrekking tot het Huisgezin , zorgen , dat het voedfel gezond , en gefchikt zij naar den arbeid , of de beweeging van hen ,die het zelve moeten gebruiken ; dat het in kostbaarheid niet ov'ertreffe den daat waarin het Huisgezin , door deszelfs inkomden gedeld is; — dat bet op zijnen tijd gereed zij, ten einde de Huisvader weder op zijnen beflemden tijd zijnen arbeid kunne voorzetten, en het geheele Huisgezin in order gehouden worde, en eindelijk, dat alles zindelijk en rein zij. Zo zal ook , ten aanzien van eene behoorlijke dekkinge, door de Huismoeder voor reinheid en -gemak, overcenC 3 kom-

Sluiten