Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 38)

komstig met haaren ftaat, gezorgd worden, 'tls toch niet het zachte dons, maar de arbeid en de gezondheid , die den verkwikkelijken flaap geeven, waar door de krachten zich op nieuw herdeden.

§ 4

Werk met vlijt voor het tijdelijk beftaan awes Huisgezins.

Gij weet, waarde Huismoeder.' hoe veele kostwinningen 'er in ons land zijn, waar in

de vrouw zo wei als de Man noodzaakelijk behoort werkzaam te zijn.— Immers, hoe veele Fabrijken , Trafijken , Kunden , Neeringen en Ambagten zijn 'er niet, waarin de Vrouw in de daad veel nuts toebrengt; bij voorbeeld, de Man weeft: de Vrouw fpoelt; en zo maaien zij te zamen het goed voor den Fabrikeur gereed,waar voor zij beiden hun arbeidsloon, ontvangen. De Hoer ploegt, fpit, past op zijn vee, enz, de Boerin melkt, maakt boter en kaas, of gaat dadwaarts, om de melk te verkoopen. De Bakker bakt; de Vrouw verkoopt het brood, enz. In alle deeze en onderfcheidene andere gevallen, is het goed beduur der Huismoeder, zo hoog nodig, dat dikwijls daar van het wel of kwalijk vaaren van 't Huisgezin grootendeels afhangt. — En zoudt gij het dan wel overtallig reekenen, wanneer ik u vermaane, met vlijt te werken voor uw tijdelijk bedaan? Ja maar „ zegt gij, wat zal mijn j, vlijt toch kuncen helpen , als mijn Man de „ kostwinning verwaarloost?" In zekeren zin hebt gij gelijk, gij kunt het alleen 'er

dan

Sluiten