Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 57 )

die, om- zo te fpreeken, het water maar over den akker lieten kopen, zonder zich des te bekreunen? Zoudt gij hieruit niet beflmten , dat dit de rechte niet waren, om het huishouden behoorlijk in ftand te houden? En nu, wat volgt hier dan uit? Immers dit, dat het nodig zij dat gij te tarnen geduurig zorgt voor — en beftendig een waakend oog houdt op , alles wat 'er in uw huis omgaat. Ik hebu reeds, op 't einde der eerfte afdeeling, gezegd, dat een behoorlijk beltuur uwer middelen, ook in beider geval, ook in de gezamenlijke pligten, zoude te pas komen; uu, toen reeds bedoelde ik u hier tewaarfchuwen , dat het uw piigt is , op alles te letten. In de daad, gij kunt met gelooven van hoe veel belang deeze piigt is. Het ooge van den Heer, dat maakt de Peerden vet, is immers het zeggen van eenen ouden Nederlandfchen dichter? Gij weet toch dat veele uwer bezittingen aan bederf onderworpen zijn, indien men ze daar voor niet behoorlijk bewaare ; dat men met zuinigheid en een welberaden overleg fomtijds veel kan uitwinnen ; dat zindelijkheid weinig gelds kost, en door ieder geprezen wordt; dat een goed overleg dikwijls het halve werk uit maakt, enz, Zoudt gij nu verwagten dat uwe dienstboden (Helt eens dat gij die houdt) op alles zouden pasfen?Qch neen: g'j weet het fpreekwoord: eene vreemde hoe 'likt het vreemde kalf; hier moet gij den minden ftaat niet op raaakeh; 't is uwe piigt, a's Huisvader en Huismoeder, daar de koe de uwe is, om dezelve bij de hoornen te vatten; 't' is uw piigt om niet lui of llaperig, niet koel of onverichillig te zijn, als 't uwe D 5 huis-

Sluiten