Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C°3) §• i2.

Laat de huhfeUjke Godsdienst fteeds door u en uw gezin beoefend worden.

Wat verwagt gij wel, Ouders! van uwe kinderen, als gij hen iets gegeeven hebt, dat u neem nd naar hun genoegen is ; wel /egt gij, dit fpreekt van zeiven: dan verwagt ik 8 dft zij mij daar voor dankbaarheid zullen betoonen. Recht zo , dit is dan ook hun phgt. - Maar hoe ftaat gij 'er zeive en uw geheele huisgezin mede? krijgen die niet dagehjk^ onderfcheidene foorten van weldaaden ,bij voorbeeld fp3«» drank' Weedin«5 d?kfelu' enZ? en wat meêr'is - gezondheid, krachten en vermogens, zo om te werken en de kost te winnen, als om te denken, te overweegen, ™ bèfluiten; onder anderen , wat best dient cedaan te worden , om het huisgezin behoorlijk te beftuuren; het werk met het beste gevolg te doen voortgaan; en, met eikanderen len aangenaam huisfelijk leven te hebben. Gn" weet immers, dat gij voor deeze en alle andere foortgelijke weldaaden, als ^l- ^^jHrWiet, ook dankbaarheid verfchuldigt zilt; dat het derhalven uw piigt is, om_ daagluks ak een braaf Huisvader met uw gezin, Uod, Jen geever alles goeds, « danken, voor deeze weldaaden, - Hem te bidden on,de: voórtduuring deezer gunstbewijzen. Ahes toch wat gij geniet, of ooit genoten hebt; alles wa ui! 't toekoomende nog zal gegeeven worden, hebt gij alleen te danken, en van Hem ?e' verwagten , die de bron is, vanille

Sluiten