Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H )

jgchaamelijke en geestelijke zegeningen -s Wat is het toch redelijk en billijk, wanneer gil met alle uwe Huisgenooten , eendrajrtie u te Tarnen , in gebeden en dankzeggingen* verveegt, bij uwen Valer, die in de Hemelen is, Hem eerbiedig dankt voor zijnen zegen, en geduurig te fa.nen Hem bidt en lbeekt met al den ernst uwer zielen, dat het Hem behaagen moge u iteeds met zijne gun st en genade by te blijven. In het bijzonder is 't ook uw phgt (leeds in het verborgen , voor God uwe nooden bekend te maaken. (*) Onzen Hemelfchen Vader, in *t verborgen, te bidden, leerde ons reeds onze dierbaare Zaligmaker JEsus christos , in zijne fraaije Leerrede op <3en berg. Dit is indedaad insgelijks een uwer pligten, die gij niet behoort te verzuimen, of te verwaarloozen. — Voorts zal het insgelijks nuttig zijn, dat in uw huis, van tijd

ftichtehjk boek geleezen worde: ten einde hier door uw huisgezin niet alleen meerdere kundrgheden verkrijge in zaaken , hunnen wezenlijken phgt betreffende, maar ook meêr en meêr gefchikt worde tot de oefening vaï deugd en waare godvrucht. °

S 13*

Verzuimt den opcnbaaren Godsdienst niet.

nJUnÜefJj? VV^rde Huisvader en Huismoeder.' Uw phët in dien post, zo veel u mogelijk

ia*

(*) Matth. VI. vs. fj.

Sluiten