Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 74 >

Vrouw ieder hunne bijzondere en beiden hunne gezamenli ke pligten wel waameemen * en waar van men dus,Smet waarheiT, zegge»

te. de/ïLll geIUkk'g dan waarin ech-

tei de Kinderen, nu en dan, aanleiding geeven tot ongenoegen. Omtrent dit huisgezin «Idt het oude fpreekwoord,- Komt wfen \£d het ts door de Kinderen. Hoe eennemmï

IT'J l e" M.oeder' in a»dere opzichten, te werk gaan,in het geval der opvoeding hunner kinderen zijn zij 't dikwerf niet eenïf de een verkiest het op die, de andere op eene andere wijze. Hier door komen dikwijs woorden van twist en ongenoegen. _ De Moeders fchnnen veelal wat onbepaalde?

nl ?Tmt 3e kinderen te willen tntöefe.nen , zelfs wordt het wel eens „ mal moert-, „jen. malkmdjen" daar èt vaders integendeel wel eens wat ernfliger, en Itrakker zijn, ia hunne wij ze van opvoeden. Indien deeze twee uiterton met lot een zeer gelukkig middenpunt, van braave en Godsdienftige opvoeding , gebragt kunnen worden, door\ van wederzijden , iets toe te geeven, dan begrijpt gij hgtel.jk , dat de kinderen , bijna daaghjks reden geeven, tot ,miu of meer gevvigtige, yerfchilleti. Hierdoor wordt het geluk van hel Huisgezin, het welk buiten dat, door overeenkomst van zin en wil, ten hoogden aangenaam zijn zoude, merkelijk verminderd; en 't geen in de daad, anders het genoegen in de Huishouding zoude kunnen uitmaaken, wordt nu 4e oorzaak van veele onaangenaamheden.

ZES-

Sluiten