Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(87)

een de gemeene oorzaaken, die het huisfelijk geluk hinderlijk zijn,om u dezriven,als klippen , te teekenen, waar tegen uw geluk gevaar loopt te ftranden, die gij dus, als fchadelijk, vermijden moet: eindelijk, en metéén woord , zij zoeken U den weg af te bakenen welken gij bewandelen moet, om uw huisfelijk geluk , en, door het zelve, het geluk van uwe geheele baftemming, zo veel mogelijk, te volmaaken.

Altoos heb ik de pligten voor Huisvaders en Moeders befchouwd, als de gewigtigite, welken wij,in die betrekking geplaatst,in ons ganfche leven, te vervullen hebben Dikwerf heb ik gedacht, hoe is het mooghjk, dat er zulk een fchandelijk verzuim, ten deezen opzichte, onder den algemeenen Burgerhaat, plaats grijpt, daar het tijdelijk en eeuwig geluk of ongeluk, veelal, van een Christelijk nuisbeftunr, van goede voorbeelden voor de leden des Huisgezins, en van eene goede opvoeding voor de Jeugd, afhangt.

Hoe veelen zijn 'er die Vaders en Moeders geheeten worden; die voor braave, nuttige leden, in de menfclaelijke famenleeving, doorgaan , die niet onkundig en zelfs godsdien. ïti<r fchijnen, en die, met dat alles, de huisfeliike pligten voor kleinigheden houden!

Maar hoe groot zijn de genoegens van het Huwelijk, als vreede, liefde en godsdienst, bloeien in de Huisgezinnen! En hoe dikwerf zoude men, ongelukkige Landgenooten! a's men uwe wooningen doorwandelde, die edele gezellinnen van het leven daar uit verdreven zien, en in derzelver plaatfen , dw F 4 Se*

Sluiten